1. Obecné podmínky realizace internetového kurzu

Organizátorem internetového kurzu V rytmu zdraví (dále také jen „internetový kurz") je Potravinářská komora České republiky, IČ: 63110652, se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha (dále jen „organizátor").

Internetový kurz v nesoutěžní části probíhá na stránkách www.vrytmuzdravi.cz (dále jen „internetové stránky") po celý rok (dále jen „nesoutěžní část“). Internetový kurz V rytmu zdraví 2022 v jeho soutěžní části bude zahájen 10. 10. 2022 a ukončen 28. 2. 2023 (dále jen „soutěžní část"). Od 26. 9. 2022 soutěžní části kurzu předchází povinná registrace pedagogů a tříd.

Internetový kurz je určen primárně žákům základních škol, ale zúčastnit se ho může nesoutěžně kdokoliv. Cílem kurzu není předávat poznatky o hubnutí, tj. účastník zde nenalezne žádné návody na redukční diety, potravinové doplňky nebo jiné přípravky či přístroje určené pro podporu redukčního režimu.

Součástí internetového kurzu je soutěžní část, resp. soutěž o hodnotné ceny (dále jen „soutěž“), které se však mohou zúčastnit právě jen žáci pátých tříd základních škol v ČR.

Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“) neboť nenaplňuje definiční znaky hazardní hry ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona o hazardních hrách, tzn. postrádá prvek sázky, jejíž návratnost se nezaručuje a současně o výhře nebo prohře nerozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.

Zpracovatelem databáze osobních údajů účastníků soutěže je LITHIUM a.s., IČ: 27991199, se sídlem Táborská 375/26, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary (dále jen „administrátor"). Vlastníkem této databáze je administrátor.

2. Cíl internetového kurzu

Cílem internetového kurzu je vzdělávat žáky základních škol v oblasti zdravého životního stylu, nakládání s potravinami a udržitelnosti. Internetový kurz umožňuje pomocí moderních vzdělávacích postupů předávat účastníkovi teoretické i praktické poznatky z oblasti výživy, pohybové aktivity, pitného režimu, duševní hygieny, udržitelnosti, ekologie. Cílem kurzu není předávat poznatky o hubnutí, tj. účastník zde nenalezne žádné návody na redukční diety, potravinové doplňky nebo jiné přípravky či přístroje určené pro podporu redukčního režimu.

3. Podmínky registrace

3.1. Nesoutěžní registrace do internetového kurzu

Všichni účastníci internetového kurzu, tj. i pro účast v nesoutěžní části, mají povinnost se zaregistrovat, a to kdykoli během kalendářního roku, na internetových stránkách. Účastníci nesoutěžní části internetového kurzu v rámci registrace uvádějí:

 • pohlaví;
 • rok narození;
 • iniciály;
 • přiřazený kód.

Účastníci nesoutěžní části internetového kurzu, kteří se nechtějí účastnit soutěžní části a/nebo nesplňují podmínky soutěže V rytmu zdraví, mají povinnost při registraci zaškrtnout pole „ Nesplňuji podmínky soutěže". V opačném případě bude systém účastníky evidovat jako soutěžící v soutěžní části. Účastníci, kteří nesplňují podmínky soutěže a nezaškrtnou pole dle předchozí věty vědomě porušují pravidla soutěže.

Sankcí je v tomto případě porušení pravidel soutěže vyloučení ze soutěžní části internetového kurzu.

3.2. Soutěžní registrace do internetového kurzu

Také účastníci soutěže (tj. pouze žáci 5. tříd základních škol v ČR) se mají povinnost registrovat, a to kdykoli od 10. 10. 2022 nejpozději do 3.  1. 2023. V tomto případě však registraci jednotlivých účastníků předchází registrace učitele a třídy. Tyto provádí učitel a to od 26. 9. 2022 do 3. 1. 2023 dle pravidel popsaných níže v bodech 3.2.1. a 3.2.2. těchto podmínek.

3.2.1. Registrace třídy do soutěže

Třídu musí zaregistrovat učitel (třídní nebo jiný učitel, případně vychovatel školní družiny či školního klubu). Podmínkou je, aby se jednalo o zaměstnance dané školy. Role učitele je prostřednictvím registračního formuláře na stránkách soutěže založit třídu, do níž se následně budou moci žáci, kteří do ní fakticky patří, zapojovat (registraci těchto žáků z pátých tříd základních škol ZŠ z ČR může provést přímo sám učitel). Jako třída je počítána i malotřídka, kterou navštěvují žáci pátého (5.) ročníku, a právě tito smí být účastníky soutěže.

Učitel je zodpovědný za komunikaci s organizátorem soutěže a nese také odpovědnost za správnost údajů zadaných o třídě. Jeden učitel může registrovat do soutěže více tříd dané školy.

Každá třída může být registrována jen jednou. V rámci registrace učitel uvede:

 • svůj titul, jméno a příjmení;
 • svou školní e-mailovou adresu a školní telefonní číslo;
 • název a adresu školy;
 • informace o třídě/třídách;
 • přihlašovací jméno a heslo.

Učitel musí navíc potvrdit, že se seznámil s těmito pravidly soutěže, a že:

 • s účastí třídy v internetovém kurzu seznámil své nadřízené,
 • počet žáků ve třídě, který uvedl pro internetový kurz, odpovídá skutečnosti,
 • si je vědom, že v případě zjištění nesrovnalostí - zejména v počtu přihlášených dětí - bude třída ze soutěže vyloučena.

Po odeslání registračních údajů, je učiteli administrátorem do dvacetičtyř (24) hodin doručen e-mail s informací o schválení údajů o třídě a zařazení třídy do systému registrovaných škol. Pokud budou údaje nekompletní, nebo evidentně nesprávné, upozorní administrátor učitele, který bude mít možnost údaje doplnit, nebo opravit. Pokud bude třída zařazena do databáze, bude učitel také upozorněn. Od této chvíle a od určeného termínu, tj. 26. 9. 2022, se mohou do třídy začít registrovat a hlásit žáci.

Nebude-li učiteli jakýkoliv potvrzující e-mail doručen do dvacetičtyř (24) hodin od odeslání registračních údajů, a nenajde-li tento e-mail ani ve schránce SPAM, organizátor doporučuje obrátit se na správce poštovní schránky, který umožní přijímat e-maily z e-mailových adres Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Chyba v tomto případě není na straně organizátora ani administrátora internetového kurzu.

3.2.2. Registrace účastníků, tj. žáků, do soutěže

Účastníkem soutěže se při registraci stává automaticky každý, dokud nezatrhne pole s označením „Nesplňuji podmínky soutěže".

Účastníci soutěže v rámci registrace uvádějí:

 • pohlaví;
 • rok narození;
 • iniciály;
 • název a adresu školy;
 • přiřazený kód;
 • výsledky v soutěži (v bodech).

Účastníci soutěže dále vyberou z databáze školu a třídu registrovanou dle bodu 3.2.1. těchto podmínek, za kterou budou soutěžit.

Po odeslání údajů je žádost žáka oznámena učiteli, který danou třídu založil dle bodu 3.2.1. těchto podmínek. Schválením žáka učitelem se žák stává účastníkem soutěže za svou třídu.

Registrovaní žáci a učitelem akceptovaní žáci z každé pedagogem vytvořené třídy mohou ihned plnit soutěžní lekce. Do konečného vyhodnocení soutěžní části kurzu je zahrnuta pouze ta třída, kde se kurzu zúčastní a prokazatelně ho dokončí 70 % aktivních žáků z absolutního počtu žáků ve skutečné třídě. V případě, že třída vyhraje, organizátor si vyhrazuje právo na ověření počtu žáků ve třídě.

4. Přihlašování do internetového kurzu a do soutěže

4.1. Přihlašování učitelů

Učitelé se přihlašují na internetových stránkách pomocí uvedení e-mailu a hesla zvolených při registraci.

Po přihlášení získávají přístup do internetového kurzu a jeho komponentů a také do třídního přehledu (dále jen „třídní přehled“). Pokud učitel registruje a spravuje více tříd, přihlašuje se pouze 1x a v přehledu se mu navíc objevují rozhraní pro tyto třídy.


V rámci třídního přehledu mohou učitelé sledovat:

 • počet a jména žáků, kteří jsou již pod třídou zaregistrováni;
 • počet žáků ve třídě, kteří už mají hotový test a kolik žáků ještě musí testem projít, aby byla splněna soutěžní kvóta 70 % aktivních žáků z absolutního počtu žáků ve skutečné třídě.

Jednou za čtrnáct (14) dnů bude učitelům navíc odesílán upozorňovací auto-email obsahující seznam žáků, kteří jsou již pod třídou zaregistrováni s přehledným výpisem následujících údajů:

 • status jednotlivých žáků v kurzu;
 • lekci, na které žák pracuje (tj. v jaké části kurzu se žák nachází);
 • celkový počet bodů;
 • body za vyplněný vstupní dotazník;
 • body za vyplněný deníček;
 • případně další informace, které bude chtít organizátor nebo administrátor během soutěže učitelům sdělit.

4.2. Přihlašování účastníků do internetového kurzu a soutěže

Účastníci se přihlašují do internetového kurzu i soutěže na internetových stránkách pod přihlašovacím jménem a heslem uvedenými při registraci.

Po přihlášení získávají přístup do svého aktuálního nastavení (aktuální lekce, atp.) a objeví se odpočítávadlo.

Odpočítávadlo sleduje, v jaké fázi internetového kurzu se účastník nachází (v které lekci, případně kolik dní zbývá do ukončení soutěže aj.). Účastníci ani učitelé nemohou vidět srovnání na úrovni všech tříd.

5. Správa tříd učitelem

Každý učitel, který registruje sebe a svou třídu, má možnost sledovat průběh aktivit registrovaných žáků a povinnost aktualizovat dění v reálně třídě pomocí tzv. detailu třídy (dále jen „detail třídy“).

Do detailu třídy učitel vstoupí po svém přihlášení na internetových stránkách. Přihlašuje se pomocí e-mailové adresy a hesla zvolených při registraci.

Funkce detailu třídy nabízí možnost:

 • prohlédnout seznam žáků s možností odebrání žáků a prohlížení jejich samostatných poznámek k lekcím. Schvalování žáků nyní neprobíhá, žák je ke třídě automaticky přiřazen registrací a výběrem třídy. V případě chybné registrace musí učitel odstranit žáka ze třídy z přehledu.
 • přidat poznámku pro celou třídu;
 • nastavit nové heslo pro žáka;
 • prohlédnout aktuální stav třídy - počet bodů, počet dokončených lekci, počet registrovaných žáků, celkový počet žáků ve třídě;
 • upravit nastavení třídy - údaje zadávané při registraci třídy, pro případ opravy chyb při registraci;

6. Ochrana osobních údajů

Administrátor i organizátor se tímto zavazují, že budou dodržovat relevantní právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, zejména pak s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ((dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“).

Registrací do internetového kurzu, resp. soutěže a účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit názvy výherních tříd na internetu. Zároveň účastník bere na vědomí, že organizátor je oprávněn, jako vlastník databáze osobních údajů poskytnutých účastníky v rozsahu internetového kurzu a pro účely jeho realizace, databázi využívat (avšak pouze pro účely realizace soutěže podle těchto pravidel), a to zejména k zasílání informací týkajících se dalších pokračování internetového kurzu resp. soutěže, zasílání novinek o soutěži a informací podobného charakteru. Z těchto zasílání/odběrů se lze kdykoliv odhlásit kliknutím na příslušné pole v patičce e-mailu.

Registrací do internetového kurzu, resp. soutěže a účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů organizátorem, jakož i všemi právy, která mu vyplývají z GDPR a ze zákona o zpracování osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a může kdykoliv požádat o odstranění svých osobních údajů z uvedené databáze. Relevantní informační dokumenty o zpracování osobních údajů jsou dostupné při registraci a zároveň jsou kdykoliv dostupné na internetových stránkách.

7. Princip internetového kurzu V rytmu zdraví 2022

Internetový kurz je výukovým programem, jehož cílem je vedení dětí ke zdravému a vyváženému životnímu stylu.

Internetový kurz i jeho soutěžní verze pro 5. ročníky základních škol sestává z pěti (5) lekcí resp. edukačně motivačních a testovacích kol.

Cílem soutěže je, aby žák, resp. žáci dané třídy, získali v průběhu internetového kurzu co nejvyšší počet bodů. Body lze získávat prostřednictvím bodovaných komponentů kurzu,

kterými jsou:

 • pět (5) lekcí zdravého životního stylu;
 • závěrečné testy;
 • zpětnovazebné dotazníky;
 • interaktivní úkoly.

7.1. Pět (5) lekcí zdravého životního stylu

V rámci internetového kurzu musí účastník projít edukační částí kurzu, která sestává z pěti (5) lekcí zdravého životního stylu.

Systém internetové stránky, resp. kurzu si pamatuje, které části kurzu jsou již probrané a které teprve čekají. Zde se kurz odstartuje při příštím přihlášení toho kterého uživatele.

V rámci jednotlivých kroků získává soutěžící nápovědu.

Na konci každé lekce je pro všechny účastníky připraven test, který má prověřit znalosti získané v absolvovaném kole kurzu a soutěžícím umožnit získat cenné body.  Po odeslání všech odpovědí z daného testu se účastníkům objeví bodový výsledek, který je v případě soutěžících započítán do celkového skóre třídy.

Účastník nemusí kurz projít za jediný den, může se k němu libovolně vracet. Aby získal „propustku do dalšího kola - lekce“, musí mít ukončenu předchozí lekci, tzn. splnit, mít vyplněný evaluační (zpětnovazebný) dotazník vč. učitele u každé lekce. Účastník sám rozhoduje, kdy ukončí lekci, může se úkolu věnovat libovolný počet dnů – nejméně však tři (3) dny. Soutěžní část kurzu je ukončena 28. 2. 2023, znamená to, že žáci musí do tohoto termínu projít celým kurzem. Nutný je předpoklad, že jedna lekce trvá nejméně tři (3) dny, než se otevře lekce následující. Pokud žák nestihne dokončit soutěž v termínu, není zahrnut do vyhodnocení soutěže, ani v rámci své třídy.

Každý účastník může postoupit do další lekce pouze po úspěšném ukončení testu v 1. – 5. lekci, vyplněním evaluačního dotazníku učitelem. Za úspěšný je považován výsledek na 75 %. Pokud jej účastník ani v jednom ze tří (3) možných pokusů nedosáhne, může pokračovat v pokusech s tím, že pokud test splní, pokračuje v soutěži, ale za takto splněný test nemá žádné body.

Aby třída mohla pokračovat v soutěži, musí alespoň sedmdesát (70) % absolutního počtu žáků ve skutečné třídě úspěšně absolvovat všech pět (5) soutěžních lekcí. To může znamenat i to, že pokud je za třídu registrováno minimum sedmdesát (70) % žáků, musejí kurzy i testy úspěšně absolvovat všichni soutěžící. Uzavřené kurzy jsou všem účastníkům internetového kurzu volně přístupné v kteroukoli chvíli jako nebodované.

7.3. Další aktivity v rámci internetového kurzu (nesoutěžní)

Účastníci internetového kurzu se mohou věnovat také dalšímu edukačnímu obsahu. Pokud je v kurzu žák či kolektiv vyzván, aby něco vyzkoušel mimo prostor internetového kurzu a zapojí se, může takovýto úkol vypracovat a jeho výsledek zaslat formou fotky či videa na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Výsledek pak bude prezentován na webových stránkách a sociálních sítích internetového kurzu.

7.4. Uzavření soutěže

Internetový kurz poběží na internetových stránkách do 31. 8. 2023.

Soutěž bude ukončena k 28. 2. 2023, kdy bude provedeno uzavření bodových účtů všech tříd, a podle výsledků budou určeni vítězové.

Všichni registrovaní učitelé si můžou vytisknout přednastavený certifikát o účasti třídy v internetovém kurzu. Přednastavený certifikát o účasti žáka v kurzu je taktéž možno si vytisknout, ale jen u žáků, kteří soutěž kompletně dokončili.

7.5. Výhry, výherci a způsob předání

Za každý kraj bude v soutěži vybrána jedna třída s nejvyšším bodovým průměrem na žáka, která vyhraje věcné ceny od organizátora a partnerů.  

Výherní třídy budou vyhlášeny nejpozději do 10. 5. 2023 a o výhře budou učitelé upozorněni prostřednictvím e-mailu. Výsledky budou rovněž umístěny na internetových stránkách. Ceny budou předány buď formou slavnostního vyhlášení, nebo budou rozeslány nejpozději do 30. 6. 2023. Předání cen je komunikováno s každou třídou individuálně, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Ze strany organizátora nebudou předávány ceny jednotlivým žákům výherních tříd.

Ceny jsou neměnitelné a není možné je vymáhat právní cestou. Výherní listina pro všechny ceny bude k dispozici u organizátora soutěže a na internetových stránkách. Namísto věcných výher nelze poskytnout peněžitou náhradu. Výhry, u kterých je stanoven termín využití např. ve formě zájezdů nebo poukazů, je nutné využít ve stanoveném termínu.

V soutěži není zaručen nárok na výhru.

Organizátor neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou.

Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher během poštovní přepravy.

7. Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky realizace internetového kurzu, a tím i pravidla soutěže, případně soutěž z opodstatněných důvodů, které nastaly, nebo o kterých se dozvěděl až po zahájení soutěže, soutěž přerušit anebo bez náhrady zrušit.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a administrátora, jakož i všech na soutěži spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem soutěže stane osoba, která je zaměstnancem výše uvedených, nebo osoba jemu blízká, výherní cena se nevydá.

Soutěže se fyzická osoba – podnikatel nemůže zúčastnit v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

Organizátor je oprávněn podmínit účast v soutěži sdělením osobních a jiných údajů, které jsou nezbytné pro posouzení splnění předpokladů účasti v soutěži (např. věk), pro řádné vyhodnocení soutěže a pro sdělení výsledků soutěže či poskytnutí případných výher.

Z účasti na soutěži může být rozhodnutím organizátora vyloučena osoba, která této účasti ke škodě organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje pravidla soutěže, či která v souvislosti se soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na soutěži vyloučen i výherce a výhra v soutěži se tedy nepředá ani v případě, že organizátor zjistí či bude mít podezření, že výhra byla získána podvodným jednáním či v rozporu s těmito podmínkami, resp. pravidly soutěže nebo dobrými mravy.

Soutěž, podpora a propagace soutěže uveřejněná organizátorem na facebookových stránkách není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována sítí Facebook a nijak s ní nesouvisí. Síť Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem soutěže.

Tyto podmínky realizace internetového kurzu, a tím i pravidla soutěže jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna na internetové stránce.

Účastí v soutěži účastník vyslovuje souhlas s těmito podmínkami realizace internetového kurzu, a tím i pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.